TRANG CHỦ XE TẠM GIỮ TẠI CƠ QUAN CÔNG AN

Ví dụ: 43C-423.18

27F2-3027

Loại Xe: Dream

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Dream

Số Khung: LE3D20020050

Số Máy: HDlP50FMG-3 Y0328109

Màu Xe: Nâu

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43K9-5850

Loại Xe: Dream

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Dream

Số Khung: FT100 *Y00025469*

Số Máy: HD1P5OFMG-3*Y0080664*

Màu Xe: Nâu

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43H9-3665

Loại Xe: Kiểu Wave

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Kiểu Wave

Số Khung: VTMPCH0022T 001535

Số Máy: LC152FMH*20002155*

Màu Xe: Đồ

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43S1-7768

Loại Xe: Wave

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Wave

Số Khung: VPRDC10044UM 07791 ĩ

Số Máy: VHHJL152FMH 00077911

Màu Xe: Xanh

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

52T1-6955

Loại Xe: Kiếu Dream

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Kiếu Dream

Số Khung: FJ100 3515186

Số Máy: lP50FMG-3 *10752532*

Màu Xe: Nâu

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

Khống BKS

Loại Xe: Dream

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Dream

Số Khung: WE110CO 134818

Số Máy: VDPlP39FMB-3 001074

Màu Xe: Nâu

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

Không BKS

Loại Xe: Không xác định

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Không xác định

Số Khung: C50 6074824

Số Máy: Không tìm thấy

Màu Xe: Xanh

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43K3-6242

Loại Xe: Dream

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Dream

Số Khung: GG100-0000229

Số Máy: GC100-0700229

Màu Xe: Nâu

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

64F9-5377

Loại Xe: Dream

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Dream

Số Khung: C70-107546

Số Máy: VPS152FMH 00004133

Màu Xe: Nâu

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43H1-5111

Loại Xe: Dream

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Dream

Số Khung: ☆FL3XCGS04**1AS21816*

Số Máy: 1P50PMG-3 *10393454*

Màu Xe: Đen

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

92N6-9519

Loại Xe: Wave

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Wave

Số Khung: VPJPCH04ZPJ 022721

Số Máy: VDJLIP53FMH 020721

Màu Xe: Xanh

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43Y1-1898

Loại Xe: Wave

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Wave

Số Khung: RP2 WCH1P08A 005105

Số Máy: R18PD152FMH *005103*

Màu Xe:

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

52F2-0061

Loại Xe: Dream

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Dream

Số Khung: VTMPCGOO12T010895

Số Máy: VTMZS150FMG-25845

Màu Xe: Nâu

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43H9-5537

Loại Xe: Wave

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Wave

Số Khung: VTTWCH022TT 155871

Số Máy: VTT1P52FMH 155871

Màu Xe: Xanh

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

92K7-7707

Loại Xe: Dream

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Dream

Số Khung: MF3X0G3011AS 25202

Số Máy: lP50FMG-3 10429145:

Màu Xe: Nâu

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

92H2-0295

Loại Xe: SYM

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: SYM

Số Khung: RMNWCHRMN7H 001268

Số Máy: VHFM152PMV 331268

Màu Xe: Đó

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43K1-2414

Loại Xe: DH88

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: DH88

Số Khung: DH88XE 115806

Số Máy: DH88XE 1197891

Màu Xe: Đỏ

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43H7-9621

Loại Xe: Dream

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Dream

Số Khung: Không tìm thấy

Số Máy: VTRDY150FMG 80107519

Màu Xe: Đen

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

77Fl-6999

Loại Xe: C100

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: C100

Số Khung: C100M-0124632

Số Máy: C100ME-0124632

Màu Xe: Nằu

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43S7-3613

Loại Xe: Wave

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Wave

Số Khung: RRKWCH0UM6XY 06704

Số Máy: VTT14JI1P52FMH 006704

Màu Xe: Đỏ

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43H3-3890

Loại Xe: Win

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Win

Số Khung: RMNWCH2MN6H001565

Số Máy: VAVLC1 52FMH701565

Màu Xe:

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43H5-7184

Loại Xe: Wave

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Wave

Số Khung: VDEPCH052DE 005797

Số Máy: VDECP1152FMH 005791

Màu Xe: Xanh

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43K6-3694

Loại Xe: Wave

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Wave

Số Khung: MX110S*Y0082563*

Số Máy: 1P50FMH*Y0253087*

Màu Xe: Xanh

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

47M9-4291

Loại Xe: Dream

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Dream

Số Khung: RPHDCGLXMGH 123527

Số Máy: PPOOS150FMG 00123527

Màu Xe: Nâu

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43K7-4356

Loại Xe: Future

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Future

Số Khung: MG110 *01901361*

Số Máy: ZS152FMH *01901448*

Màu Xe:

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

Không BKS

Loại Xe: Cup50

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Cup50

Số Khung: C50-5312642

Số Máy: C50E-5312445

Màu Xe: Đen

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

Không BKS

Loại Xe: Cup

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Cup

Số Khung: 050-3080661

Số Máy: VME152FMH-3 004523

Màu Xe: Xanh

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43H8-7862

Loại Xe: Wave

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Wave

Số Khung: VSABCH022SA *013409*

Số Máy: VPJL1P50FMH *002649*

Màu Xe: Đỏ trắng

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43 Y1-6449

Loại Xe: Wave

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Wave

Số Khung: RNDWCH0ND61H 00739

Số Máy: VZS152FMH *454240*

Màu Xe: Đen xám

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43-165LP

Loại Xe: Cup50

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Cup50

Số Khung: C50V282062

Số Máy: C50E8940462

Màu Xe: Xanh

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

Trang 2 / 4
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG Xem tất cả
"Đây là ứng dụng công nghệ thông tin, mục đích làm kênh tương tác hiệu quả giữa lực lượng công an và nhân dân, giúp công dân dễ dàng tiếp cận và được hỗ trợ thông tin một cách nhanh nhất. Ứng dụng này là công trình nghiên cứu của nhóm cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an yêu công nghệ thực hiện. Ứng dụng sẽ được đưa vào hoạt động trong thời gian đến"