TRANG CHỦ XE TẠM GIỮ TẠI CƠ QUAN CÔNG AN

Ví dụ: 43C-423.18

Không BKS

Loại Xe: Wave

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Wave

Số Khung: RNDWCH1ND71A 10100

Số Máy: VDGZS152FMHWL 010100

Màu Xe: Đỏ

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

47M3-0711

Loại Xe: Wave

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Wave

Số Khung: RLHHC09077 Y193420

Số Máy: HC09E-5292462

Màu Xe: Bạc đen

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43H9-3106

Loại Xe: Dream

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Dream

Số Khung: VKVLCGOZKV 400423

Số Máy: VHV1P50FMG 400423

Màu Xe: Đen

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43-165LP

Loại Xe: Cup50

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Cup50

Số Khung: C50V282062

Số Máy: C50E8940462

Màu Xe: Xanh

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43 Y1-6449

Loại Xe: Wave

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Wave

Số Khung: RNDWCH0ND61H 00739

Số Máy: VZS152FMH *454240*

Màu Xe: Đen xám

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43H8-7862

Loại Xe: Wave

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Wave

Số Khung: VSABCH022SA *013409*

Số Máy: VPJL1P50FMH *002649*

Màu Xe: Đỏ trắng

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

75FA-6345

Loại Xe: Chaly

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Chaly

Số Khung: CF50-2740420

Số Máy: CF50E2740426

Màu Xe: Đỏ

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43K6-5645

Loại Xe: Dream

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Dream

Số Khung: WE110CO134708

Số Máy: Không tìm thấy

Màu Xe: Nâu

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43S5-2935

Loại Xe:

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe:

Số Khung: RMDFC12MD5 1004304

Số Máy: VDMD125 0004304

Màu Xe: Xanh

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43K7H976 .

Loại Xe: Dream

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Dream

Số Khung: MX100 *C00000170*

Số Máy: LC1P50FMG *00000170*

Màu Xe: Xanh

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

Không BKS

Loại Xe: Không xác định

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Không xác định

Số Khung: 050IK022484

Số Máy: LC150PMG 02185091

Màu Xe: Xanh

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43K6-3694

Loại Xe: Wave

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Wave

Số Khung: MX110S*Y0082563*

Số Máy: 1P50FMH*Y0253087*

Màu Xe: Xanh

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43H5-7184

Loại Xe: Wave

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Wave

Số Khung: VDEPCH052DE 005797

Số Máy: VDECP1152FMH 005791

Màu Xe: Xanh

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

Không BKS

Loại Xe: Cup

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Cup

Số Khung: 050-3080661

Số Máy: VME152FMH-3 004523

Màu Xe: Xanh

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

Không BKS

Loại Xe: Cup50

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Cup50

Số Khung: C50-5312642

Số Máy: C50E-5312445

Màu Xe: Đen

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43K7-4356

Loại Xe: Future

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Future

Số Khung: MG110 *01901361*

Số Máy: ZS152FMH *01901448*

Màu Xe:

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

47M9-4291

Loại Xe: Dream

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Dream

Số Khung: RPHDCGLXMGH 123527

Số Máy: PPOOS150FMG 00123527

Màu Xe: Nâu

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43H3-3890

Loại Xe: Win

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Win

Số Khung: RMNWCH2MN6H001565

Số Máy: VAVLC1 52FMH701565

Màu Xe:

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43S7-3613

Loại Xe: Wave

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Wave

Số Khung: RRKWCH0UM6XY 06704

Số Máy: VTT14JI1P52FMH 006704

Màu Xe: Đỏ

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

77Fl-6999

Loại Xe: C100

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: C100

Số Khung: C100M-0124632

Số Máy: C100ME-0124632

Màu Xe: Nằu

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43H7-9621

Loại Xe: Dream

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Dream

Số Khung: Không tìm thấy

Số Máy: VTRDY150FMG 80107519

Màu Xe: Đen

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43K1-2414

Loại Xe: DH88

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: DH88

Số Khung: DH88XE 115806

Số Máy: DH88XE 1197891

Màu Xe: Đỏ

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

92H2-0295

Loại Xe: SYM

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: SYM

Số Khung: RMNWCHRMN7H 001268

Số Máy: VHFM152PMV 331268

Màu Xe: Đó

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

92K7-7707

Loại Xe: Dream

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Dream

Số Khung: MF3X0G3011AS 25202

Số Máy: lP50FMG-3 10429145:

Màu Xe: Nâu

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43H9-5537

Loại Xe: Wave

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Wave

Số Khung: VTTWCH022TT 155871

Số Máy: VTT1P52FMH 155871

Màu Xe: Xanh

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

52F2-0061

Loại Xe: Dream

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Dream

Số Khung: VTMPCGOO12T010895

Số Máy: VTMZS150FMG-25845

Màu Xe: Nâu

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43Y1-1898

Loại Xe: Wave

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Wave

Số Khung: RP2 WCH1P08A 005105

Số Máy: R18PD152FMH *005103*

Màu Xe:

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43H9-2469

Loại Xe: Dream

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Dream

Số Khung: VFCDCG012FC 001624

Số Máy: 1P50FMG-3 10350347

Màu Xe: Nâu

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43K9-6596

Loại Xe: Kiéu Dream

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Kiéu Dream

Số Khung: FL100 01229689

Số Máy: LC150FMG *01229689*

Màu Xe: Nâu

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

92K5-4429

Loại Xe: Dream

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Dream

Số Khung: LWCXCHL 01041396

Số Máy: TP50FMG 81001002

Màu Xe: Nâu

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

Trang 2 / 4
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG Xem tất cả
"Đây là ứng dụng công nghệ thông tin, mục đích làm kênh tương tác hiệu quả giữa lực lượng công an và nhân dân, giúp công dân dễ dàng tiếp cận và được hỗ trợ thông tin một cách nhanh nhất. Ứng dụng này là công trình nghiên cứu của nhóm cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an yêu công nghệ thực hiện. Ứng dụng sẽ được đưa vào hoạt động trong thời gian đến"