TRANG CHỦ XE TẠM GIỮ TẠI CƠ QUAN CÔNG AN

Ví dụ: 43C-423.18

43-165KF

Loại Xe: Cup50

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Cup50

Số Khung: C50YH00917

Số Máy: C50E285575

Màu Xe: Trắng

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43H9-6568

Loại Xe: Jupiter

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Jupiter

Số Khung: VPJDCH033PJ 054050

Số Máy: VPJL1P50FMH *054050*

Màu Xe: Ghi

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43S8-9390

Loại Xe:

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe:

Số Khung: RPDWCHAPD5A0E6800

Số Máy: VLFPDIP52FMH-3*5A1E6800*

Màu Xe: Đỏ đen

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

Không BKS

Loại Xe: Cup50

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Cup50

Số Khung: C50-896I404

Số Máy: C50E-8961725

Màu Xe: Xám

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

76HM-1253

Loại Xe: CUP50

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: CUP50

Số Khung: C508134845

Số Máy: VHHlV50FMG-3 01027072

Màu Xe: Xanh

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43X3-2296

Loại Xe: CYGNUS

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: CYGNUS

Số Khung: *LYMTJAA407A 107350*

Số Máy: ZY151QMI-2 *07107353*

Màu Xe: Trắng

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

Không BKS

Loại Xe: Win

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Win

Số Khung: RMNWCH7MN6H 010108

Số Máy: VVCLC152FMH 20010088

Màu Xe: Đen

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43H7-0095

Loại Xe: Wave

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Wave

Số Khung: VCRPPCH0032R 005994

Số Máy: Không tìm thẩy

Màu Xe: Xanh

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

92S3-1999

Loại Xe: Wave

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Wave

Số Khung: RRKWCH3UMAXB 00163

Số Máy: VTT52JLlP52FM 000163

Màu Xe: Đỏ

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

92N5-9997

Loại Xe: Jupiter

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Jupiter

Số Khung: VTLBCH014TL 00028

Số Máy: VL1P52FMH3 40096281

Màu Xe: Xanh

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43H6-8804

Loại Xe: LISOHAKA

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: LISOHAKA

Số Khung: VLKPCH022LK *025868*

Số Máy: VLKZS1P50FMH

Màu Xe: Xanh

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43 Y1-0542

Loại Xe: C100

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: C100

Số Khung: RMMWCH3MM 61312004

Số Máy: VPD1P52FMH *312004*

Màu Xe: Xám đen

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43H9-3665

Loại Xe: Kiểu Wave

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Kiểu Wave

Số Khung: VTMPCH0022T 001535

Số Máy: LC152FMH*20002155*

Màu Xe: Đồ

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43K9-5850

Loại Xe: Dream

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Dream

Số Khung: FT100 *Y00025469*

Số Máy: HD1P5OFMG-3*Y0080664*

Màu Xe: Nâu

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

27F2-3027

Loại Xe: Dream

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Dream

Số Khung: LE3D20020050

Số Máy: HDlP50FMG-3 Y0328109

Màu Xe: Nâu

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43K3-8505

Loại Xe: Wave

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Wave

Số Khung: * LS5XCGLC8X2D01342*

Số Máy: 152FMC-*990117074*

Màu Xe:

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

89F4-5495

Loại Xe: Future

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Future

Số Khung: LWGXCHL 685879

Số Máy: LC152FMH 01585872

Màu Xe: Vàng

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43-903KE

Loại Xe: C50

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: C50

Số Khung: C50-5261452

Số Máy: C50E-5261164

Màu Xe: Đỏ

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43H9-3331

Loại Xe: Wave

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Wave

Số Khung: VTTWCH022TT *033261*

Số Máy: VTT1P52FMH *033261*

Màu Xe: Đỏ

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

92Fl-9523

Loại Xe: Wave

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Wave

Số Khung: RMMDCHCUM51 000529

Số Máy: MUMVG150FMH 070529

Màu Xe: Xanh

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43Y1-1422

Loại Xe: Taurus

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Taurus

Số Khung: RLCS1692ZO9Y061194

Số Máy: 16S2061182

Màu Xe: Đen

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43K3-6242

Loại Xe: Dream

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Dream

Số Khung: GG100-0000229

Số Máy: GC100-0700229

Màu Xe: Nâu

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

Không BKS

Loại Xe: Không xác định

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Không xác định

Số Khung: C50 6074824

Số Máy: Không tìm thấy

Màu Xe: Xanh

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

Khống BKS

Loại Xe: Dream

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Dream

Số Khung: WE110CO 134818

Số Máy: VDPlP39FMB-3 001074

Màu Xe: Nâu

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

52T1-6955

Loại Xe: Kiếu Dream

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Kiếu Dream

Số Khung: FJ100 3515186

Số Máy: lP50FMG-3 *10752532*

Màu Xe: Nâu

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43S1-7768

Loại Xe: Wave

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Wave

Số Khung: VPRDC10044UM 07791 ĩ

Số Máy: VHHJL152FMH 00077911

Màu Xe: Xanh

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

92N6-9519

Loại Xe: Wave

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Wave

Số Khung: VPJPCH04ZPJ 022721

Số Máy: VDJLIP53FMH 020721

Màu Xe: Xanh

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43H1-5111

Loại Xe: Dream

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Dream

Số Khung: ☆FL3XCGS04**1AS21816*

Số Máy: 1P50PMG-3 *10393454*

Màu Xe: Đen

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

64F9-5377

Loại Xe: Dream

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Dream

Số Khung: C70-107546

Số Máy: VPS152FMH 00004133

Màu Xe: Nâu

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

92P6-7940

Loại Xe: Kiêu Wave

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Kiêu Wave

Số Khung: RRKWCHOVM7XU01800

Số Máy: VTT11JL1P52 FMH001800

Màu Xe: Xanh

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

Trang 3 / 4
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG Xem tất cả
"Đây là ứng dụng công nghệ thông tin, mục đích làm kênh tương tác hiệu quả giữa lực lượng công an và nhân dân, giúp công dân dễ dàng tiếp cận và được hỗ trợ thông tin một cách nhanh nhất. Ứng dụng này là công trình nghiên cứu của nhóm cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an yêu công nghệ thực hiện. Ứng dụng sẽ được đưa vào hoạt động trong thời gian đến"